Alle tiltak har en logg som viser hva som er gjort med tiltakene og hvilke kommentarerer som er lagt til. 

Loggen vises i bunn av tiltaket og er tilgjengelig for den som er ansvarlig for tiltaket og systemadministrator.